Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 5: Phép Cộng Và Phép Nhân

 - 
- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập vừa lòng conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: trang bị tự tiến hành các phép tínhBài 10: đặc thù chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết cho 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: tín hiệu chia hết mang đến 3, mang lại 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung béo nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem tổng thể tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 bài 5: Phép cộng và phép nhân khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài bác 5 trang 15: Điền vào vị trí trống:
a 12 21 1
b 5 0 48 15
a + b
a . B 0
(1) (2) (3) (4)

Lời giải

– Ở cột (1) ta bao gồm a = 12, b = 5 nên a + b = 12+ 5 = 17 và a . B = 12.5 = 60

– Ở cột (2) ta bao gồm a = 21, b = 0 cần a + b = 21 + 0 = 21 với a . B = 21.0 = 0

– Ở cột (3) ta có a = 1, b = 48 cần a + b = 1 + 48 = 49 với a . B = 1.48 = 48

– Ở cột (4) ta gồm b = 15, a . B = 0 cần a = 0: 15 = 0 cùng a + b = 0 + 15 = 15

Ta tất cả bảng:

a 12 21 1 0
b 5 0 48 15
a + b 17 21 49 15
a . B 60 0 48 0
Trả lời thắc mắc Toán 6 Tập 1 bài bác 5 trang 15: Điền vào chỗ trống:

a) Tích của một số với 0 thì bằng …

b) trường hợp tích của nhì thừa số mà bởi 0 thì có ít nhất một vượt số bởi …

Lời giải

a) Tích của một số với 0 thì bởi 0.

Bạn đang xem: Sách giải bài tập toán lớp 6 bài 5: phép cộng và phép nhân

b) trường hợp tích của nhị thừa số mà bằng 0 thì có tối thiểu một thừa số bởi 0.

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài 5 trang 16: Tính nhanh:

a) 46 + 17 + 54;

b) 4.37.25;

c) 87.36 + 87.64;

Lời giải

Ta có:

a) 46 + 17 + 54 = ( 46 + 54 ) + 17 = 100 + 17 = 117

b) 4.37.25 = ( 4.25 ).37 = 100 . 37 = 3700

c) 87 . 36 + 87 . 64 = 87 . ( 36 + 64 ) = 87 . 100 = 8700

Bài 26 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): cho các số liệu về quãng con đường bộ:

Hà Nội – Vĩnh lặng : 54km

Vĩnh yên ổn – Việt Trì : 19km

Việt Trì – yên ổn Bái : 82km


Tính quãng con đường một ô tô đi từ thành phố hà nội lên lặng Bái qua Vĩnh Yên với Việt Trì.

Lời giải:

Ô sơn đi từ tp hà nội lên yên ổn Bái và trải qua Vĩnh Yên, Việt Trì bắt buộc ta có: :

(HN – YB) = (HN – VY) + (VY – VT) + (VT – YB)

= 54 + 19 + 82 = 73 + 82 = 155 (km)

(Trong đó: (HN – YB) là quãng đường hà thành – yên Bái) :

(HN – VY) là quãng đường hà nội – Vĩnh Yên. :

(VY – VT) là quãng đường Vĩnh lặng – Việt Trì :

(VT – YB) là quãng con đường Việt Trì – lặng Bái). :

Bài 27 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng các đặc thù của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

a) 86 + 357 + 14 ; b) 72 + 69 + 128

c) 25.5.4.27.2 ; d) 28.64 + 28.36

Lời giải:

a) 86 +357 + 14 = (86 +14) + 357 = 100 + 357 = 457.

b) 72 + 69 + 128 = (72 +128) + 69 = 200 + 69 = 269

c) 25.5.4.27.2 = (25.4).(5.2).27 = 100.10.27 = 27000

d) 28.64 + 28.36 = 28.(64+36) =28.100 =2800.

Bài 28 (trang 16 sgk Toán 6 Tập 1): bên trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ chia mặt đồng hồ đeo tay thành hai phần, mỗi phần tất cả sáu số. Tính tổng những số làm việc mỗi phần, em gồm nhận xét gì?

*

Hình 12

Lời giải:

Các số ở nửa mặt trên đồng hồ đeo tay gồm: 10, 11, 12, 1, 2, 3. Tổng của chúng bằng:

10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = (10 + 3) + (11 + 2) + (12 + 1) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Các số ở nửa khía cạnh dưới đồng hồ đeo tay gồm: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng của bọn chúng bằng:

4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (4+9) + (5+8) + (6+7) = 13 + 13 + 13 = 3.13 = 39.

Nhận xét: Khi cộng một hàng số gồm nhiều số, ta có thể nhóm các số thành bí quyết nhóm tương thích để thuận lợi cho câu hỏi tính toán.

Bài 29 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Điền vào địa điểm trống vào bảng giao dịch thanh toán sau:
Số đồ vật tự Loại sản phẩm Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Tổng số tiền (đồng)
1 Vở loại 1 35 2000
2 Vở nhiều loại 2 42 1500
3 Vở nhiều loại 3 38 1200
Cộng:

Lời giải:

Số trang bị tự Loại mặt hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị chức năng (đồng) Tổng số tiền (đồng)
1 Vở loại 1 35 2000 70000
2 Vở loại 2 42 1500 63000
3 Vở loại 3 38 1200 45600
Cộng: 178600

Số tiền vở loại 1 là 35.2000 = 70 000 (đồng)

Điển vào khu vực trống dòng đầu tiên 70 000

Số tiền vở loại 2 là 42.1500 = 63 000 (đồng)

Điền vào địa điểm trống dòng thứ nhị 63 000

Số tiền vở các loại 3 là 38.1200 = 45 000 (đồng)

Điền vào nơi trống dòng thứ cha 45 600

Tổng số tiền yêu cầu trả là: 70 000 + 63 000 + 45 600 = 178 600 (đồng)

Điền vào nơi trống loại thứ tứ là 178 600.

Bài 30 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) (x – 34).15 = 0; b) 18.(x – 16) = 18

Lời giải:

a) Một tích bởi 0 chỉ lúc có ít nhất một thừa số bằng 0.

(x – 34).15 = 0

x – 34 = 0 (vì 15 > 0)

x = 34.

b)

18.(x – 16) = 18

x – 16 = 18 : 18

x – 16 = 1

x = 1 + 16

x = 17.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 31 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): Tính nhanh:

a) 135 + 360 + 65 + 40;


b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) đôi mươi + 21 + 22 + … + 29 + 30

Lời giải:

a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135+65) + (360+40) = 200 + 400 = 600;

b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 +22) = 600 + 340 = 940;

c) đôi mươi + 21 + 22 + …..+ 29 + 30

= (20 + 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25

= 5.50 + 25 = 250 + 25 = 275.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 32 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): hoàn toàn có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng phương pháp áp dụng tính chất phối hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Hãy tính nhanh những tổng sau bằng cách làm tương tự như như trên:

a) 996 + 45 ; b) 37 + 198

Lời giải:

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = (198 + 2) + 35 = 200 + 35 = 235.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 33 (trang 17 sgk Toán 6 Tập 1): đến dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Trong dãy số trên mỗi số (kể tự số đồ vật ba) bằng tổng của hai số tức thời trước. Hãy viết tiếp tư số nữa vào hàng số.

Lời giải:

Trong hàng số 1, 1, 2, 3, 5, 8 ….. Ta có:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

Theo quy điều khoản như trên, các số tiếp sau của dãy là:

5 + 8 = 13

8 + 13 = 21

13 + 21 = 34

21 + 34 = 55.

* không ngừng mở rộng : hàng số như trên gọi là dãy số Fibonacci, bạn có thể bắt gặp gỡ dãy số này không hề ít trong cuộc sống. Chúng ta có thể đọc thêm thông tin trên top mạng tìm kiếm google với trường đoản cú khóa “dãy số Fibonacci”.

Luyện tập 1 (trang 17-18)

Bài 34 (trang 17-18 sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng laptop bỏ túi

Các bài xích tập về máy tính xách tay bỏ túi trong cuốn sách này được trình diễn theo giải pháp sử dụng máy vi tính bỏ túi SHARP TK-340; các loại máy vi tính bỏ túi khác cũng được sử dụng tương tự.

a) ra mắt một số nút (phím) trong laptop bỏ túi (hình 13):

*

Hình 13

– Nút mở máy: ON/C

– Nút tắt máy: OFF

– các nút số từ bỏ 0 mang lại 9: 0 1 2 3 … 9

– Nút dấu cộng: +

– Nút vết “=” cho phép hiện ra công dụng trên màn hiện nay số: =

– Nút xóa (xóa số vừa chuyển vào bị nhầm): CE

b) cùng hai hay những số:

Phép tínhNút ấnKết quả
13 + 28
*
41
214 + 37 + 9
*
260

c) Dùng máy tính bỏ túi tính những tổng:

1364 + 4578; 6453 + 1469; 5421 + 1469;

3124 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217

Lời giải:

c) Kết quả:

1364 + 4578 = 5942

6453 + 1469 = 7922


5421 + 1469 = 6890

3124 + 1469 = 4593

1534 + 217 + 217 + 217 = 2185

* lưu giữ ý: các bài tập sử dụng máy vi tính bỏ túi vào SGK đều áp dụng cho máy vi tính SHARP TK – 340. Mặc dù nhiên hiện giờ chúng ta thường xuyên sử dụng những loại laptop CASIO (fx–570ES, fx–570MS, fx–570ES Plus, fx–570VN Plus,…) hoặc những loại laptop VINACAL (fx–570ES, fx–570ES Plus II).

Xem thêm: Một Người Đau Chân Có Lúc Nào Quên Được Cái Chân Đau Của Mình Để Nghĩ Đến Một Cái Gì Khác Đâu

– những tính năng trên những loại máy tính xách tay CASIO, VINACAL trên như : mở đồ vật ; cộng, trừ, nhân, phân chia ; những phím số ; vết = ;… hệt nhau như lí giải trên trang bị SHARP TK – 340.

– Sự không giống nhau giữa những loại sản phẩm công nghệ CASIO, VINACAL với SHARP TK – 340 :

Tính năngSHARP TK – 340CASIO, VINACAL
Tắt máyOFFSHIFT + AC
Xóa kí từ bỏ bị gửi nhầmCEDEL

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 35 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm các tích bằng nhau mà không buộc phải tính kết quả của mỗi tích.

15.2.6; 4.4.2; 5.3.12; 8.18; 15.3.4; 8.2.9

Lời giải:

Ta gồm :

15.2.6 = 15.(2.6) = 15.12

5.3.12 = (5.3).12 = 15.12

15.3.4 = 15.(3.4) = 15.12

4.4.9 = 4.(2.2).9 = (4.2).(2.9) = 8.18

8.2.9 = 8.(2.9) = 8.18

Do đó ta có các tích bằng nhau là :

15.2.6 = 5.3.12 = 15.3.4

4.4.9 = 8.18 = 8.2.9

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 36 (trang 19 sgk Toán 6 Tập 1): có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách:

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

a) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

15.4; 25.12; 125.16

b) Hãy tính nhẩm bằng phương pháp áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

25.12; 34.11; 47.101

Lời giải:

a) Áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c ta có:

15.4 = (3.5).4 = 3.(5.4) = 20.3 = 60 hoặc 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60.

25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 = 100.3 = 300.

125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000

b) Áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng: a(b+c)=ab+ac ta có:

25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2 = 250 + 50 = 300.

34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34 = 340 + 34 = 374.

47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 37 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Áp dụng tính chất a.(b – c) = a.b – a.c nhằm tính nhẩm. Ví dụ:

13.99 = 13.(100 – 1) = 13.100 – 13.1 = 1300 – 13 = 1287

Hãy tính: 16.19; 46.99; 35.98

Lời giải:

Ta bóc các số 19, 99, 98 thành những hiệu, trong những số đó có cất số tròn chục hoặc tròn trăm rồi áp dụng tính chất: a(b – c) = ab – ac nhằm tính cấp tốc như sau:

16.19 = 16.(20 – 1) = 16.20 – 16 = 320 – 16 = 304;

46.99 = 46.(100 – 1) = 46.100 – 46 = 4600 – 46 = 4554;

35.98 = 35.(100 – 2) = 35.100 – 35.2 = 3500 – 70 = 3430.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 38 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Sử dụng laptop bỏ túi:

*

Dùng laptop bỏ túi nhằm tính:

375.376; 624.625; 13.81.215

Lời giải:

Kết quả:


375.376 = 141000

624.625 = 390000

13.81.215 = 226395

Cách bấm nút:

*

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang đôi mươi sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có tính chất rất sệt biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm được tính chất đăc biệt ấy.

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhận xét: khi nhân 142857 với các số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng cách chuyển một trong những chữ số của số 142857 từ phía trái sang bên phải.

* Mở rộng: một vài khác bao gồm tính chất quan trọng đặc biệt như trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn hoàn toàn có thể tìm thêm số khác nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 39 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Số 142857 có đặc điểm rất quánh biệt. Hãy nhân nó với từng số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm kiếm được tính hóa học đăc biệt ấy.

Xem thêm: Cùng Chơi The Witcher 3 Việt Hóa #18 Vào Lầu Xanh Lập Hat Trick

Lời giải:

142857 x 2 = 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x 4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6 = 857142

* nhấn xét: khi nhân 142857 với những số 2, 3, 4, 5, 6 ta được kết quả bằng phương pháp chuyển một số trong những chữ số của số 142857 từ bên trái sang mặt phải.

* Mở rộng: một vài khác gồm tính chất quan trọng như trên là 076923:

076923 x 3 = 230769

076923 x 4 = 307692

076923 x 9 = 692307

076923 x 10 = 769230

076923 x 12 = 923076.

Bạn rất có thể tìm thêm số không giống nữa không?

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang 20 sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo thành lập và hoạt động năm nào?

Năm
, phố nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thành công của cuộc binh cách do Lê Lợi chỉ đạo chống quân Minh. Hiểu được là tổng số ngày trong nhị tuần lễ, còn gấp đôi
. Tính xem năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được mỗi tuần tất cả bảy ngày cần số ngày trong hai tuần là 7.2 = 14 (ngày). Vì đó:

Vậy đường nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo vào khoảng thời gian 1428.

Luyện tập 2 (trang 19-20)

Bài 40 (trang trăng tròn sgk Toán 6 Tập 1): Bình Ngô đại cáo thành lập và hoạt động năm nào?

Năm
, đường nguyễn trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thắng lợi của cuộc đao binh do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Hiểu được là toàn bô ngày trong nhì tuần lễ, còn gấp đôi
. Tính xem năm là năm nào?

Lời giải:

– Ta hiểu được mỗi tuần gồm bảy ngày buộc phải số ngày trong nhị tuần là 7.2 = 14 (ngày). Bởi vì đó: